Regulamin platformy e-learningowej e-szkolenia

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin służy do określenia zasad korzystania z e-szkoleń dostępnych
  na liderplus.pl tworzonych przez QSC Miłosz Puchalski z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 162/22 we współpracy z Lider Plus z siedzibą: 87-100 Toruń, Pl. Św. Katarzyny 9 lok. 2.
 2. Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2015 do odwołania.

 

Definicje

 

 1. E-szkolenie – szkolenie zawierające materiały dydaktyczne w formie treści, artykułów, prezentacji, ćwiczeń, treści wideo, tworzących spójną całość, która służy nauczaniu
  na odległość przez sieć internetową, za pomocą komputera bądź urządzeń mobilnych. Wszystkie udostępnione e-szkolenia są objęte prawami autorskimi oraz publikowane przez Partnerów współpracujących z QSC Miłosz Puchalski i Lider Plus. E-szkolenia są udostępniane Klientom na drodze sprzedaży dostępu do Konta użytkownika na korzystanie z e-szkoleń.
  Za kupno e-szkolenia uznaje się moment otrzymania potwierdzenia zapłaty zgodny
  z postanowieniami Regulaminu platformy e-learningowej e-szkolenia, który upoważnia klienta do uruchomienia e-szkolenia na swoim Koncie użytkownika. Klient ma dostęp
  do e-szkolenia do upływu czasu dostępu, na jaki został udzielony.

 

 1. Administrator platformy e-szkolenia, czyli firma QSC Miłosz Puchalski z siedzibą w Toruniu, przy ulicy , ul. Szosa Lubicka 162/22, o numerze NIP 5432055826, REGON 341599895
  Platforma e-szkolenia – prowadzona przez QSC Miłosz Puchalski z siedzibą w Toruń
  we współpracy z Lider Plus. Platforma służy do budowy, publikacji, sprzedaży e-szkoleń
  oraz innych usług związanych z e-szkoleniami. Platforma utrzymywana jest przez Lider Plus
  w domenie liderplus.pl i innych platformach utrzymywanych przez QSC Miłosz Puchalski i Lider Plus.
 2. Partner osoba fizyczna lub prawna współpracująca w tworzeniu e-szkoleń i udzielająca licencji na dane szkolenie.
 3. Konto użytkownika dające prawo Klientowi do korzystania z e-szkolenia na określonych warunkach. Konto użytkownika zostanie utworzone w ciągu 24h od daty zaksięgowania kwoty za e-szkolenie. Czas trwania licencji na dane e-szkolenie to 10 dni kalendarzowych. Partner może podać inny czas trwania licencji, w zależności od szkolenia może być dłuższy
  lub krótszy niż 10 dni. Informacja o długości trwania licencji na dane e-szkolenie powinna znaleźć się w opisie szkolenia.
 4. Klient – osoba, która wyraziła chęć dokonania zakupu e-szkolenia, uzyskała dostęp do Konta użytkownika oraz dokonała zakupu e-szkolenia za pośrednictwem portalu liderplus.pl. Korzystając z Serwisu Lider Plus E-szkolenia dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z treścią Regulaminu platformy e-learningowej oraz akceptuje w całości wszystkie jego postanowienia.
 5. Potwierdzenie wiadomość e-mail, w której klient otrzyma na podany wcześniej przez siebie adres potwierdzenie zapłaty za e-szkolenie oraz dostęp do konta użytkownika. Dostęp
  do konta użytkownika nastąpi w ciągu 24h od daty zaksięgowania kwoty za e-szkolenie.

 

 1. Konto Klienta zwanego również użytkownikiem o indywidualnej nazwie (loginie), na którym znajdują się dane użytkownika, jego działania oraz dostęp do zakupionych e-szkoleń.

                                                                                                    

Warunki skorzystania z e-szkolenia                            

 1. Informacja na temat dostępnych e-szkoleń dostępna jest na stronie liderplus.pl/eszkolenia oraz za pośrednictwem działań marketingowo-promocyjnych.
 2. Podstawą skorzystania z e-szkolenia jest dokonanie rejestracji użytkownika na stronie www.liderplus.com.pl/eszkolenia, zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu platformy
  e-learnigowej. Następnie dokonanie płatności za wybrane e-szkolenie oraz otrzymanie dostępu do indywidualnego Konta użytkownika. Dostęp do Konta następuje w ciągu 24h
  od daty zaksięgowania opłaty za e-szkolenie i wysłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 3. Sprzedaż e-szkoleń dokonywana jest droga elektroniczną dla klientów indywidualnych,
  w przypadku sprzedaży szkoleń dla przedsiębiorców sporządzana jest odrębna umowa
  na mocy postanowień obu stron. Klient wskazuje e-szkolenie, które zamierza zakupić,
  a następnie dokonuje płatności.
 4. E-szkolenie powinno zostać uruchomione w ciągu maksymalnie 24 h od daty zaksięgowania kwoty na koncie Lider Plus.
 5. Dostęp do e-szkolenia obowiązuje od dnia uruchomienia e-szkolenia przez użytkownika
  i trwa przez kolejne 10 dni kalendarzowych chyba, że w opisie e-szkolenia podano innych czas trwania.
 6. W trakcie korzystania z danego e-szkolenia Klient ma prawo kontaktować się w sprawie danego szkolenia wypełniając formularz dostępny na stronie: liderplus.pl/pomoc
 7. Rezygnacja z e-szkolenia jest możliwa do momentu uruchomienia szkolenia, później Klient może złożyć reklamację. Rezygnacja z e-szkolenia powinna zostać złożona poprzez formularz dostępny na stronie liderplus.pl/pomoc, pisemnie na adres Lider Plus lub mailowo
  na adres: biuro@liderplus.com.pl, tytułem: Rezygnacja/login użytkownika. Login użytkownika podany jest w przesłanym mailem potwierdzeniu.
 8. Reklamacja jest możliwa tylko, gdy e-szkolenie nie jest zgodne z opisem szkolenia lub nie działa prawidłowo. Odpowiedź na reklamację powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia pisma reklamacyjnego na adres 87-100 Toruń, Pl. Św. Katarzyny 9 lok. 2.
 9. E-szkolenie udostępnione jest przez 24h na dobę za pośrednictwem Internetu i można
  z niego korzystać z dowolnego urządzenia posiadającego połączenie z Internetem
  i spełniającego określone do tego warunki.
 10. Spis szkoleń, ich opis oraz cena za poszczególne szkolenie dostępne są na liderplus.pl

 

Obowiązki użytkownika

 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z e-szkolenia zgodnie z regulaminem

 

 1. Administrator zastrzega sobie:
 2. Prawo do zawieszenia lub konta użytkownika w związku z naruszeniem regulaminu.
 3. Prawo do zmian niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 4. Prawo do krótkich przerw w dostępie do platformy z powodów konserwacji
  lub przyczyn technicznych.

 

 

Rejestracja/zakładanie konta użytkownika

 1. Ze szkolenia może skorzystać każdy, kto wyraża chęć zakupu e-szkolenia, zapozna się oraz zaakceptuje warunki Regulaminu platformy e-learningowej.
 2. Konto zostaje założone przez administratora platformy, użytkownik otrzymuje wszystkie dane na podany przez siebie adres w formularzu przy zakupie e-szkolenia.

 

Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie podana jest na stronie liderplus.pl
 2. Klient, który zapoznał się z opisem szkolenia, zrejestrował się i zaakceptował regulamin, dokonuje opłaty na podany nr konta lub dokonuje płatności za pośrednictwem transferuj.pl.
 3. W tytule przelewu należy podać nazwę szkolenia
 4. Na życzenie klienta jest możliwe wystawienie faktury i przesłane na podany przez Klienta adres.
 5. Korzystanie z platformy e-learningowej jest bezpłatne.

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo zrezygnować w określonym terminie ze e-szkolenia bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z e-szkolenia. Rezygnacja może nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia formularza i akceptacji regulaminu pod warunkiem, że szkolenie nie zostało jeszcze uruchomione.
 2. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć poprzez wypełnienie formularza dostępnego
  na stronie liderplus.pl/pomoc, mailowo na adres: biuro@liderplus.com.pl lub przesłać na adres 87-100 Toruń, Pl. Św. Katarzyny 9 lok. 2. Klient powinien podać adres email, login oraz nazwę/numer e-szkolenia, którego dotyczy rezygnacja i ewentualne uwagi.
 3. Opłata za e-szkolenie zostanie niezwłocznie zwrócona na nr konta, z którego została przesłana opłata za e-szkolenie, chyba, że klient życzy sobie inaczej i wcześniej poinformuje o tym.

 

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Lider Plus z siedzibą w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 9 lok. 2.
 2. Przetwarzanie danych. Klient upoważnia firmę Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7 lok. 11, 42-202 Częstochowa do powierzenia i przetwarzania swoich danych osobowych zamieszczonych na platformie e-learningowej.

 

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego

Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 1. a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

 1. b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

 1. c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

 

( *) Niepotrzebne skreślić.